Skip to content

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Zonnepanelen

Geldig vanaf 1 juli 2020

Zonne-Expert

Huizerweg 24-I

1402 AB BUSSUM

Tel: 035-2011727

contact@zonne-expert.nl

www.zonne-expert.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: De door of namens Zonne-Expert te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de Offerte.

Zonne-Expert, handelsnaam van 123Groep B.V.: KvK 67163688 gevestigd te Bussum, hierna te noemen “Zonne-Expert”.

Installateur: Het installatiebedrijf dat Zonne-Expert inschakelt voor advies, aflevering en installatie van de Producten.

Klant: Ieder natuurlijke persoon die Producten en/of Diensten afneemt van Zonne-Expert

Offerte: De door Zonne-Expert aan de Klant uitgebrachte offerte voor de levering van Producten en/of Diensten.

Opdrachtbevestiging: De bevestiging waarmee de Klant akkoord gaat met de Offerte.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zonne-Expert en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de Offerte, de daartoe behorende bijlagen, de Opdrachtbevestiging, en deze Voorwaarden.

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Zonne-Expert verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of de Overeenkomst.

Producten: De zonnepanelen, alsmede alle andere componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie.

Voorwaarden: Deze leveringsvoorwaarden, zoals geldend van tijd tot tijd. Website: www.Zonne-Expert.nl

Werkend Systeem: een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van, alle adviesgesprekken namens en alle overeenkomsten met Zonne-Expert. Deze Voorwaarden zijn tevens in te zien op de Website. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de Offerte, prevaleert het bepaalde in de Offerte.

1.3 Zonne-Expert behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Zonne-Expert zal een dergelijke wijziging tijdig bekend maken.

Artikel 2 Offerte, Overeenkomst, levering, annulering

2.1 Een Offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld in de Offerte. Tot aan het moment dat een Offerte door de Klant is ondertekend, dan wel de Klant zijn akkoord op de Offerte door middel van een Opdrachtbevestiging heeft bevestigd, heeft Zonne-Expert het recht de Offerte in te trekken of te wijzigen.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtbevestiging van de Klant Zonne-Expert heeft bereikt.

2.3 Na totstandkoming van de Overeenkomst wordt een installatieafspraak gemaakt met de klant. Zonne-Expert draagt zorg voor bestelling van de Producten en zorgt voor aflevering daarvan bij de Installateur. Zonne-Expert zal zich er toe inspannen dat de installatieafspraak niet later dan 6 weken na totstandkoming van de Overeenkomst wordt gemaakt. Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast.

2.4 Tot 14 dagen voor de installatieafspraak kan de Klant de datum van installatie kosteloos wijzigen. Na deze datum zijn aan het wijzigen van de datum kosten verbonden. Indien de Klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van een installatieafspraak, is de Klant aan Zonne-Expert een boete verschuldigd ter hoogte van de voorrijkosten die zijn gemaakt door de desbetreffende installateur.

2.5 Zonne-Expert zal in beginsel de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten, is Zonne-Expert echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Zonne-Expert mag worden verwacht. Kleine afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant nadat de installateur het systeem heeft opgeleverd.

2.7 Indien na ondertekening door de Klant van de Offerte:

a. blijkt, ondanks het bepaalde in artikel 5.6, dat de conditie van (het dak van) de onroerende zaak waar de Producten worden geïnstalleerd, niet toereikend is; of

b. blijkt dat de bouwvergunning bedoeld in artikel 5.7 (indien vereist) niet zal worden verleend, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden

2.8 Indien er sprake is van een koop op afstand, dan wel indien de Overeenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na totstandkoming te annuleren. Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Zonne-Expert, op verzoek van of in overleg met de Klant, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van installatiewerkzaamheden.

Artikel 3 Prijs

3.1 De Klant is aan Zonne-Expert de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Zonne-Expert worden gecorrigeerd.

3.2 Betaling dient te geschieden onmiddelijk na de plaatsing.

3.3 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

3.4 In het geval een Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Zonne-Expert, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.5 Indien de Klant in verzuim is deelt Zonne-Expert hem dit mee onder vermelding van de gevolgen indien de Klant niet alsnog binnen 14 dagen betaalt. Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden.

3.6 Indien Zonne-Expert na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

3.7 Alle door Zonne-Expert genoemde prijzen en bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Zonne-Expert aan Klant geleverde Producten blijft bij Zonne-Expert, zolang Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Zonne-Expert heeft voldaan en gaat pas dan over op Klant, wanneer Klant al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Zonne-Expert is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de Klant is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten, dan wel voor zover anders is overeengekomen.

4.3 Indien:
a) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of

b) ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of

c) enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de Klant verplicht om, zolang de eigendom van de geleverde Producten aan Zonne-Expert toebehoort, Zonne-Expert hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de Producten eigendom zijn van Zonne-Expert.

4.4 De Klant verplicht zich om, zolang de eigendom van de geleverde Producten aan Zonne-Expert toebehoort, Zonne-Expert in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde Producten zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de Producten eigendom zijn van Zonne-Expert.

4.5 De Klant is verplicht de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren

4.6 Als de Klant, na ingebrekestelling door Zonne-Expert, in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Zonne-Expert gerechtigd de geleverde Producten terug te halen, onverminderd de overige aan Zonne-Expert toekomende rechten. De Klant verleent Zonne-Expert toestemming om de Producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. De Klant zal Zonne-Expert daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de Producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de Producten geschiedt voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de Producten is Zonne-Expert niet gehouden de voor het Product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen.

Artikel 5 Installatie

5.1 De Producten worden door de Installateur bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.

5.2 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de Klant, komt voor rekening van de Klant.

5.3 De Installateur voert de volgende werkzaamheden uit:

a) Hij installeert de zonnepanelen op het dak, sluit deze aan, plaatst de omvormer en eventuele optimizer(s), zorgt voor alle bekabeling en levert de installatie werkend op.

b) Hij legt de Klant uit welke werkzaamheden worden verricht, hoe lang het ongeveer gaat duren, hoe de panelen worden geïnstalleerd, waar de omvormer en eventuele optimizer(s) worden opgehangen, wat er gedaan wordt aan de groepenkast en hoe de kabels lopen en hoe ze worden verwerkt.

c) De Installateur zal de Klant er op attenderen indien de volgende onvolkomenheden zich voordoen welke reden zijn tot ontbinding van deze overeenkomst:

i) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

ii) onjuistheden in de door de Klant verlangde werkwijzen en constructies;

iii) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

iv) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

v) onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;

vi) al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Installatiepartner openbaren;

vii) de bestaande elektrotechnische installatie niet voldoet aan de NEN1010.

d) Na het installeren wordt verpakking en restmateriaal meegenomen en er wordt schoongemaakt.

e) Schade die tijdens de installatie optreedt, en aan de Installateur verwijtbaar is, wordt gemeld aan de Klant en wordt indien mogelijk direct gerepareerd. Indien schadeherstel niet direct mogelijk is, wordt hiervoor direct een nieuwe afspraak gemaakt.

f) Na het afronden van de werkzaamheden wordt de Klant gevraagd of hij tevreden is. Indien de klant tevreden is, dient het opleverrapport door de klant ondertekend te worden, hetgeen strekt tot bewijs zowel voor ontvangst als voor de aanvaarding van een Werkend Systeem.

g) Bij oplevering overhandigt de installateur de productdocumentatie, met daarin de gebruikersinstructies, de garanties en de technische specificaties behalve als deze al met de offerte zijn meegeleverd.

5.4 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a) het personeel van de Installateur, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, vrije toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zonne-Expert dan wel de Installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren.

b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d) dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Zonne-Expert dan wel de Installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de Producten.

e) huisraad en overige eigendommen van de klant verwijderd zijn zodat deze geen schade kunnen oplopen tijdens de montagewerkzaamheden van de installateur. Ook dienen er passende maatregelen te worden genomen ter voorkoming van letsel aan personen die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden dienen ongestoord plaats te kunnen vinden, er dient voldoende ruimte vrijgemaakt te worden voor de werkzaamheden binnenshuis.

f) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst. Indien blijkt dat er toch asbest aanwezig is, wordt de installatie stopgezet. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst ontbinden, tegen vergoeding van de door Zonne-Expert reeds gemaakte kosten. Indien de Klant de Overeenkomst niet ontbindt, zal Zonne-Expert de installatie (pas) weer hervatten indien de asbest is verwijderd. De door Zonne-Expert gemaakte kosten in verband met het afbreken van de installatie komen voor rekening van de Klant.

g) voor zover van toepassing, Zonne-Expert tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de Klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.

5.5 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/ of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Zonne-Expert, c.q. de Installateur, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de

Klant Zonne-Expert hiervan in kennis te stellen binnen 7 dagen nadat de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, zich voordoen, en in ieder geval vóór de installatiedatum.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de Offerte hebben vergewist van de voor de plaatsing van de Producten benodigde constructie en draagkracht daarvan en is de Klant aansprakelijk jegens Zonne-Expert voor alle schade en kosten die Zonne-Expert mocht lijden ten gevolge van gebreken aan of onvoldoende draagkracht van die constructie.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de Offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning voor de plaatsing van de Producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, indien vereist, zal zijn verkregen. Indien blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de Klant aansprakelijk jegens Zonne-Expert voor alle schade en kosten die Zonne-Expert als gevolg hiervan mocht lijden.

5.8 Indien het de Klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de Overeenkomst na te komen, dan is de Klant aan Zonne-Expert een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van de volledige aanneemsom.

5.9 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b) onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen;
c) gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld;
d) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

5.10 Zonne-Expert spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Zonne-Expert is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren.

5.11 De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk.

5.12 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, zal in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de Klant worden verrekend.

Artikel 6 Garantie

6.1 Zonne-Expert staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Zonne-Expert, doch steeds in overleg met de Klant. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.

6.2 De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 10 jaar na levering.

6.3 De garantietermijn voor de zonnepanelen, omvormer, eventuele optimizer(s) en installatiemateriaal: zie offerte.

6.4 De rendementsgarantie op de zonnepanelen bedraagt 90% over een periode van 10 jaar respectievelijk 80% over een periode van 25 jaar vanaf moment levering.

6.5 Zonne-Expert heeft het recht om de rechten uit de garanties die zij verkrijgt van haar toeleveranciers, over te dragen aan de Klant.

6.6 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.

6.7 Onverminderd het in de wet bepaalde, leidt reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

6.8 De Klant dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 6 weken na levering.

6.9 Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Zonne-Expert, plaats te hebben binnen 2 maanden na het blijken daarvan.

6.10 Het recht van de Klant op garantie vervalt indien:

a) de door Zonne-Expert verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd;

b) de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c) de Klant of niet door Zonne-Expert ingeschakelde derden zonder toestemming van Zonne-Expert aan de Producten werkzaamheden hebben verricht;

d) de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Zonne-Expert niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

6.11 Uitgesloten van garantie zijn:

a) Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil;

b) Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Zonne-Expert;

c) Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;

d) Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.; e. Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;

e) Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Klant zijn toegepast, terwijl de Installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.

f) Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Zonne-Expert in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 6 omschreven garantie.

7.2 Zonne-Expert is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Zonne-Expert of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Zonne-Expert zelf is aansprakelijkheid van Zonne-Expert voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

7.3 In alle gevallen waarin Zonne-Expert gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

7.4 Zonne-Expert aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 6.11.

7.5 De Klant vrijwaart Zonne-Expert tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde Producten waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten – berusten bij Zonne-Expert, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Het is Klant niet toegestaan de Producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3 Zonne-Expert verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde Producten, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming die in de Overeenkomst is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin ten nadele van de Klant in een tegen de Klant ter zake door een derde aangespannen geding, door de Nederlandse rechter in een niet of niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Zonne-Expert geleverd Product inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden, zal Zonne-Expert uitsluitend gehouden zijn dan te harer keuze, doch na overleg met de Klant, het betrokken Product te vervangen door een functioneel gelijkwaardig Product, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht ter zake voor Opdrachtgever verwerven, dan wel het betrokken Product terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Zonne-Expert is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen een verhoging van de inkoopprijs van een artikel met meer dan 10% alsmede ook vertraagde verstrekking aan Zonne-Expert van bij derden bestelde Producten, onderdelen, zaken of diensten

9.2 In geval van overmacht aan de zijde van Zonne-Expert worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht (naar verwachting) langer duurt dan zes maanden, is Zonne-Expert bevoegd de Overeenkomst voor het niet- uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring aan te passen of te ontbinden.

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding

10.1 Indien:
a) de Klant één van zijn verplichtingen jegens Zonne-Expert niet nakomt; of b) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
c) de Klant surseance van betaling is verleend; of

d) ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan heeft Zonne-Expert het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.

Artikel 11 Privacy

11.1 Zonne-Expert verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt Zonne-Expert voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 Overdracht

12.1 Zonne-Expert heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst en de rechten en plichten daaruit over te dragen aan een derde, waaronder begrepen groeps- of dochtermaatschappijen van Zonne-Expert.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter van de Rechtbank Hilversum bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.